(Scroll down for English)

Baji järjestelmä ei sisällä kovin paljon tekniikoita, liikesarjoja tai harjoituksia. Voimme sanoa että Baji puhtaimmillaan on kaksi sarjaa, jotka sisältävät kaiken josta Baji rakentuu. Muu materiaali on lainattu ja liitetty muista tyyleistä. Tämä yksinkertaisuus sisältää yhden Bajin suurimmista salaisuuksista; harjoittele! Harjoittelijan päämäärä Bajia harjoiteltaessa ei ole kerätä mahdollisimman paljon liikesarjoja ja tekniikoita, vaan me keskittymme kehittämään pientä määrää tekniikoita vahvaksi kamppailutaidoksi. Yksittäisiä liikkeitä toistetaan kunnes osaamme ne täydellisesti ja kun opimme uutta, palaamme takaisin näihin liikkeisiin tehden niistä entistä vahvempia. Bajin tärkeimmät asiat opitaan jo ensimmäisillä harjoituskerroilla, siitä kehitymme eteenpäin ja saamme lisää harjoiteltavaa, mutta loppujen lopuksi palaamme aina näihin alkeistasolla oppimiimme asioihin. Bajin mestarit ovat ollet läpi historian kuuluisia äärettömän vahvasta voimasta, jonka he ovat saavuttaneet kovalla työllä ja työstämällä pientä määrää perusteita, eli harjoittelulla!

———-

Baji as a system does not contain many techniques, forms or drills. We can say that Baji in it’s purest form is two forms, that contain everything that Baji is made of. Other material has been borrowed and assimilated from other styles. This simplicity contains one of Bajis biggest secrets: practice! The goal of the practitioner is not to collect a large number of techniques and forms, but he will concentrate on a small number of techniques to make his technique powerful. Single techniques are repeated until we now the inside out and when we learn new things, we come back to these techniques to make them even stronger. The most important things in Baji are taught starting from the first lessons, from there we develop and learn new things, but we always come back to the basics that we learned in the beginning. Baji masters throughout history have been famous for their extreme power, which they achieved by hard work and training a small amount of basics, that means by a lot of practice!